Môi trường thân thiện

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2022-07-28      Nguồn:Site

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Là một sản phẩm tiết kiệm năng lượng xanh, cửa sổ và cửa ra vào UPVC đóng góp đáng kể vào việc giảm hóa đơn năng lượng và giảm lượng khí thải carbon dioxide.Tất cả các thanh UPVC do KREMERLING sản xuất trên toàn thế giới đều có màu xanh lá cây và không chứa chì, và chúng tôi là công ty đầu tiên trên thế giới sử dụng công thức kẽm-canxi.

Công thức kẽm-canxi của chất ổn định được phát triển và sản xuất bởi trụ sở chính và cung cấp cho tất cả các công ty con.Việc sử dụng kim loại nặng trong quá trình sản xuất và bán hàng được tránh.

hình ảnh24