Hiệu suất cách nhiệt

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2022-07-28      Nguồn:Site

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Sự truyền nhiệt của vật liệu UPVC thấp hơn nhiều so với vật liệu khác như Nhôm, nó có hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời với thiết kế nhiều buồng đặc biệt của Koemmerling

hình ảnh23