Hiệu suất cách âm

Số Duyệt:1     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2022-07-28      Nguồn:Site

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Theo nguyên lý truyền cộng hưởng của sóng âm và khớp nối, cửa sổ và cửa ra vào với thanh UPVC Koemmerling và kính chức năng chất lượng cao có hiệu quả cách âm tuyệt vời.

hình ảnh22